Odpowiedzialność

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

JAKO JEDNOSTKI, WYMAGAMY PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI OD SIEBIE SAMYCH; JAKO WSPÓŁPRACOWNICY, WSPIERAMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ INNYCH

Postanowiliśmy być inni niż korporacje, w których wielość poziomów zarządzania przyczynia się do rozmycia odpowiedzialności jednostki. Od wszystkich współpracowników oczekujemy wzięcia bezpośredniej odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki, wykazania się inicjatywą i właściwym osądem oraz w razie potrzeby, podejmowania decyzji. Zatrudniając osoby o etyce i kwalifikacjach wymaganych do realizacji powierzanych im zadań i obdarzając je zaufaniem, chcemy, by same rozliczały się z przestrzegania wysokich norm.

ZNACZENIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Nasza korporacja jest organizacją złożoną, a jej marki, obszary działalności i zakłady produkcyjne rozsiane są po całym świecie. Jak moglibyśmy wciąż prosperować, gdyby każda decyzja była podejmowana centralnie? Dlatego właśnie wszyscy nasi współpracownicy mają swobodę działania, a jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań. W zamian za przyjmowanie na siebie odpowiedzialności i uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników nasi współpracownicy zyskują nasz szacunek oraz poparcie i są nagradzani stosownie do osiąganych rezultatów. Ich sukcesy są budujące, a ci, których stać na dodatkowy wysiłek, cieszą się naszym szczególnym uznaniem. Zachęcamy również współpracowników do pełnego wykorzystania posiadanego potencjału, aby umożliwić im realizację coraz ambitniejszych celów.

PRACA ZESPOŁOWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Tak jak my, współpracownicy, musimy być gotowi razem realizować określone zadania, dążąc do osiągnięcia wspólnych celów, tak i komórki naszej organizacji muszą współpracować, by osiągnąć bardziej ogólne cele, stawiane przed całą korporacją. Mimo iż każda z nich ponosi pełną odpowiedzialność za powodzenie swej misji, poszczególne komórki i piony są współzależne i muszą być gotowe odpowiednio reagować na potrzeby innych komórek i pionów. Jako że polegamy wzajemnie na sobie, jesteśmy świadomi konieczności aktywnego komunikowania otoczeniu naszych celów, planów, podejmowanych działań i istniejących potrzeb oraz akceptowania odmienności poglądów.

OBOWIĄZKI I NAGRODY WYNIKAJĄCE Z NASZYCH ZWIĄZKÓW Z FIRMĄ

Zasada odpowiedzialności dotyczy każdego szczebla korporacji Mars, począwszy od zobowiązania współpracownika do przestrzegania najwyższych norm uczciwości i rzetelności, a skończywszy na etycznej odpowiedzialności korporacji wobec społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Z racji tego, że wzajemnie cenimy i uznajemy wkład poszczególnych osób w sukces firmy, wszystkich współpracowników traktujemy sprawiedliwie i na równi, unikając nadawania im przywilejów pogłębiających podziały i piętnując wszelkie przejawy braku szacunku. Dlatego właśnie posługujemy się terminem „współpracownik“ i odwołujemy się w korporacji Mars do ducha egalitaryzmu, wyznawanego przez nas w teorii i praktyce, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry i przekonań religijnych. Musimy również mieć odwagę wskazać tych współpracowników, którzy nie przestrzegają naszych wartości. Stoimy na stanowisku, że jeśli nasze słowa i czyny pozostają w zgodzie z naszymi zasadami, wyznaczone cele zostaną osiągnięte.

Cookie Settings