Wzajemność

WZAJEMNOŚĆ

WZAJEMNA KORZYŚĆ JEST WSPÓLNĄ KORZYŚCIĄ, A WSPÓLNA KORZYŚĆ JEST TRWAŁA

Jesteśmy przekonani, że miarą naszych relacji biznesowych powinien być stopień generowania przez nas wzajemnych korzyści. Korzyści te mogą przybierać wiele różnych form i niekoniecznie muszą mieć charakter ściśle finansowy. Chociaż musimy dążyć do uzyskania najbardziej konkurencyjnych warunków, działania podejmowane przez korporację Mars nigdy nie powinny odbywać się kosztem – ekonomicznym ani żadnym innym – osób i firm, z którymi pracujemy. Zasada wzajemności była dla nas jednoznacznym drogowskazem przy zakładaniu kolejnych przedsiębiorstw prosperujących w nowych lokalizacjach geograficznych i obszarach kulturowych. Pozwalała nam skutecznie wywiązywać się z obowiązków członka lokalnej społeczności, ograniczać wpływ naszych fabryk na środowisko naturalne oraz mądrze i wydajnie korzystać z zasobów naturalnych naszej planety.

WZAJEMNOŚĆ KORZYŚCI

W pełni polegamy na trwałości naszych relacji – z konsumentami, współpracownikami, dostawcami, dystrybutorami i społecznościami, w których przyszło nam żyć i pracować. Uważamy, że najlepsze wyniki osiągniemy wówczas, gdy zamiast postępować samolubnie, będziemy w godziwy sposób odwdzięczać się innym za czerpane korzyści.

NASI KONSUMENCI

Nasza wiara w jakość i wartość jest niezachwiana. Niezależnie od istniejących presji biznesowych nasze działania i decyzje muszą odzwierciedlać zasadniczą prawdę, że oferowane przez nas jakość i wartość zostaną odwzajemnione w postaci wsparcia i sukcesu. Korzyści czerpane w oderwaniu od tej prawdy będą bowiem krótkotrwałe.

NASI WSPÓŁPRACOWNICY, ODDZIAŁY KORPORACJI I UDZIAŁOWCY

Zasada wzajemności w równym stopniu odnosi się do wszystkich obszarów naszej działalności. Współpracownicy są cenieni jako jednostki za talent i przedsiębiorczość oraz sprawiedliwie wynagradzani na podstawie uzyskiwanych wyników. Świadomi faktu, że nasze potrzeby są zróżnicowane w zależności od etapu naszego życia, godzimy się z tym, że nasi współpracownicy mogą wybrać taki styl pracy lub ścieżkę kariery, która najbardziej odpowiada ich własnej, najlepiej pojętej równowadze życia zawodowego i osobistego. Zadaniem poszczególnych oddziałów jest realizowanie własnych celów dla dobra całej korporacji Mars w zamian za wsparcie i środki. W uznaniu ciągłego zaangażowania ze strony udziałowców korporacja zapewnia im godziwy zwrot z poczynionych inwestycji.

NASI DOSTAWCY I NASZE SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

Podczas negocjacji z dostawcami i dystrybutorami musimy powstrzymać się od forsowania warunków współpracy przynoszących szkodę naszym kontrahentom, ale jednocześnie powinniśmy żądać od nich dostaw i usług z naszego punktu widzenia najlepszych. Wzajemność nakłada na nas szczególny obowiązek poszanowania środowiska naturalnego i opracowywania możliwie zrównoważonych metod osiągania wyznaczonych celów. Dążymy do tego, by w godziwy sposób odwdzięczać się lokalnym i krajowym społecznościom, podnosząc poziom ich dobrobytu oraz jakość życia w miarę czerpania korzyści z naszego partnerstwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

Wierność zasadzie wzajemności pozostaje dla nas zawsze największym przejawem odpowiedzialności korporacyjnej, stanowi podstawę etycznego podejścia do kierowania firmą i jest pomocna w określaniu właściwych wzorców postępowania wszędzie tam, gdzie działa nasza korporacja. Zasada wzajemności leży u podstaw więzi zaufania, szacunku i uczciwości, łączących nas ze współpracownikami i konsumentami.

Cookie Settings